Nianie
Dodane przez admin dnia 13 kwi, 2013 o 02:30 PM | Jesteś w kategorii | z 0 Komentarzy

Szukasz pracy jako niania?
Napisz nam o tym: redakcja@mamywgorzowie.pl

Jak zatrudnić nianię ?
Autor: Edyta Hanszke artykuł z gazetalubuska.pl
“Nianią jest dorosła osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
Podstawą opieki jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.Umowę taką powinien zawrzeć z opiekunką lub opiekunem dziecka rodzic. Za rodzica uważa się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Przepisy, na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (czyli umowy zlecenia) podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami, weszły w życie z dniem 1 października 2011 r. na mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.),
Nianią nie może być:

 •  jeden z rodziców, także w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzic pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
 • osoba niepełnoletnia.

Co powinna zawierać umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuna? Ustawodawca nazwał ją umową uaktywniającą o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dziećmi.
Umowa ta jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.
W umowie powinny znaleźć się następujące elementy:

 •     cel i przedmiot umowy,
 •     czas i miejsce sprawowania opieki,
 •     liczba dzieci powierzonych opiece,
 •     obowiązki niani,
 •     wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
 •     czas, na jaki umowa została zawarta,
 •     warunki i sposób zmiany, a także zasady rozwiązania umowy.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca za nianię:

 •  Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2013 roku wynosi ono 1600 zł brutto),
 • rodzic lub opiekun prawny (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia – na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 •  niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność;
 • dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

ZUS nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne za nianie w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim oraz urlopie wychowawczym.
Dlaczego? W świetle Kodeksu pracy stosunek pracy nie ulega w takich przypadkach rozwiązaniu, jednakże są to świadczenia/urlopy przyznawane w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.
Prawo do finansowania składek z budżetu państwa nie przysługuje także w innych okresach, gdy jest sprawowana opieka nad dzieckiem, tj. w okresie korzystania przez rodzica z zasiłku opiekuńczego albo nabycia przez rodzica prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia kolejnego dziecka.
Jednak państwo sfinansuje składki zatrudnionej niani, gdy rodzic przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie innej umowy o pracę, wykonywaniu umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzeniu pozarolniczej działalności, albo rodzic pobiera zasiłek macierzyński nabyty z tytułu działalności gospodarczej, którą nadal prowadzi.

Uwaga!

W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składki opłaca się przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.

ZUS deklaruje, że jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu.”

 


Skomentuj

Musisz być zalogowany zaloguj się aby móć komentować.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej
Dowiedz się więcej